CHÈCHEMENI
Estimatè Prelèvman Fiskal
EnglishEspañol中文 (简体)中文 (繁體)​한국어​Русский​Tiếng ViệtKreyòl ayisyen
More In Soumèt Rapò a
 
Avan ou kòmanse
 Rasanble dènye atestasyon pèman ou resevwa yo, epi tou si ou marye, rasanble pa madanm oswa mari ou tou.
 Rasanble enfòmasyon pou lòt sous revni ou genyen.
 Mete dènye deklarasyon taks sou revni ou sou men.

Sonje byen ke rezilta Estimatè Prelèvman Fiskal la ap korèk nan menm nivo presizyon ak done ou antre yo. Nòt: Aplikasyon sa a mande pou bay pèmisyon a JavaScript (pi souvan sa deja nan reglaj navigatè a).
Si ou genyen yon salè, yon travay pa è, oswa ou gen yon pansyon, Estimatè Prelèvman Taks la se pou ou. Se yon zouti ou kapab itilize poukont ou pou ou ranpli oswa ajiste Fòm W-4 oswa W-4P w la pou ede ou jwenn taks sou revni federal ki kòrèk pou prelèvman sou chèk ou.
Utilize Estimatè Prelèvman Fiskal la (an Anglè)
 
Poukisa pou Itilize Estimatè a
Kilè Ou Dwe Sèvi ak Estimatè a
Kijan pou Itilize Estimatè a
Pou Chanje Prelèvman Ou
Sitiyasyon Taks Konplike Yo
Sekirite
Kesyon Moun Poze Souvan
Page Last Reviewed or Updated: 24-Nov-2021
Share
Politik Konfidansyalite
Aksesibilite
ÈD