TÌM KIẾMDANH MỤC
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp quý vị?
Làm thuế của bạn miễn phí
Tìm Mẫu Đơn & Hướng Dẫn
Đăng Nhập vào Tài Khoản của Quý Vị
Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?
Thực Hiện Thanh Toán
Kiểm Tra Tình Trạng Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Quý Vị
Nhận hồ sơ thuế của quý vị
Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của bạn
Nộp đơn xin Số nhận diện chủ hãng (EIN)
Công Cụ & Ứng Dụng
Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu?
Tìm tình trạng của tờ khai thuế lần cuối cùng của quý vị và kiểm tra tiền hoàn lại của quý vị.
Kiểm tra trạng thái hoàn tiền của quý vị
Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế
Đảm bảo rằng quý vị khấu lưu đúng số tiền thuế được từ phiếu lương của mình.
Kiểm tra khoản khấu lưu của quý vị
Tin Tức & Thông Báo
Play video on original page
Tính thuế cho xe sạch
Luật thuế mới thay đổi các quy tắc về tính đủ điều kiện
Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)
Giảm Nhẹ Hình Phạt
Đối với một số tờ khai năm 2019 và 2020 do đại dịch
Tìm hiểu xem nếu quý vị đủ điều kiện
Play video on original page
Play video on original page
Chính sách về Quyền Riêng tư
Khả năng tiếp cận
TRỢ GIÚP