www2.helsinki.fi
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HELSINGIN YLIOPISTO
LAHJOITA
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON KIRJASTO
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO /OTA YHTEYTTÄ /
TIE­TOA KIR­JAS­TOS­TA
Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen suurin monitieteellinen yliopistokirjasto, joka tarjoaa tieto- ja kirjastopalveluja Helsingin yliopiston tieteenaloilta.
Kirjasto palvelee verkossa sekä yliopiston kaikilla neljällä kampuksella.
Helsingin yliopiston kirjasto tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia tietoympäristön palveluja yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Kirjasto edistää tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä yhteiskunnassa.
Kirjasto on aktiivinen oman alansa kehittäjä ja yhteistyökumppani kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
 
Kirjaston johto
Johdon yhteystiedot
Kirjaston organisaatio
Johtokunta
Neuvottelukunnat
Avainlukuja
Vuosikertomukset
Kir­jas­ton joh­to
Helsingin yliopiston kirjasto on Helsingin yliopiston erillislaitos.
Kirjaston toimintaa johtaa ylikirjastonhoitaja, professori Kimmo Tuominen tukenaan johtokunta.
Kirjaston toimintaa ohjaa Helsingin yliopiston strategia ja siihen perustuva kirjaston tavoiteohjelma. Tavoiteohjelman pohjalta kirjasto laatii vuosittain toimintasuunnitelman.
Joh­don yhteys­tiedot
KIMMO
TUOMINEN
YLIKIRJASTONHOITAJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
PÄLVI
KAIPONEN
PALVELUJOHTAJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
YLIKIRJASTONHOITAJAN SIJAINEN, TUTKIMUKSEN PALVELUISTA VASTAAVA PALVELUJOHTAJA
MARJA
HIRN
PALVELUJOHTAJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
SAATAVUUSPALVELUISTA VASTAAVA PALVELUJOHTAJA
KIRSI
MÄENPÄÄ
PALVELUJOHTAJA
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus
OPPIMISEN PALVELUISTA VASTAAVA PALVELUJOHTAJA
Kir­jas­ton or­ga­ni­saa­tio
Kirjasto muodostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta:
Oppimisen palvelut tukee opettajia työssään ja opiskelijoita opiskelussaan. Yksikkö huolehtii kirjaston asiakas- ja neuvontapalveluista, tiedonhallintapalveluista (ml. tiedonhankinnan opastus ja koulutus) ja oppimisympäristöpalveluista.
Saatavuuspalvelut vastaa kirjaston kokoelmista, aineistojen hankinnasta ja markkinoinnista, metadatan tuotannosta sekä niistä tietojärjestelmistä, joiden avulla erilaiset aineistot saadaan asiakkaiden käyttöön.
Tutkimuksen palvelut tukee tutkimustyötä tekevää tutkimusprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen alaan kuuluvat tiedon- ja datanhallinnan palvelut, julkaisemisen palvelut, arvioinnin ja näkyvyyden palvelut sekä muu asiantuntijakonsultointi.
Joh­to­kun­ta
 
 
Kirjastolla on yliopiston rehtorin asettama johtokunta. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.
Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.
 
Johtokunnan kokoonpano
Neu­vot­te­lu­kun­nat
Kirjastolla on kullakin kampuksella neuvottelukunta. Sen tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina sekä osallistua kirjastopalveluiden suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtäviin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat kampuksilla toimivien tiedekuntien ja erillisten laitosten henkilöstöä, opiskelijoita, kirjaston henkilöstöä sekä yliopiston yhteistyötahoja.
Kes­kus­ta­kam­puk­sen kam­pus­kir­jas­to­neu­vot­te­lu­kun­ta
puheenjohtaja
JUHA
RAITIO
PROFESSORI
OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Tieteenala Oikeustiede
Kum­pu­lan kam­pus­kir­jas­to­neu­vot­te­lu­kun­ta
puheenjohtaja
HANNU
TOIVONEN
PROFESSORI
TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OSASTO
Tieteenala Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Muut humanistiset tieteet
Mei­lah­den kam­pus­kir­jas­to­neu­vot­te­lu­kun­ta
puheejohtaja
KARI
REIJULA
PROFESSORI
KANSANTERVEYSTIETEEN OSASTO
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Vii­kin kam­pus­kir­jas­to­neu­vot­te­lu­kun­ta
puheenjohtaja
HELENA
ÅSTRÖM
YLIOPISTONLEHTORI
ORGANISMI- JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN TUTKIMUSOHJELMA
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Kasvatustieteet
 
Avain­lu­ku­ja
Pal­ve­lui­den käyt­tö
2 miljoonaa käyntiä kirjaston toimipisteissä
3,4 miljoonaa elektronisen lehtiartikkelin latausta
3 miljoonaa e-kirjan latausta
3 miljoona Helsingin yliopiston väitöskirjojen latausta
7600 tiedonhankinnan koulutukseen osallistunutta
Ko­koel­mat
31 000 elektronista lehteä
780 000 e-kirjaa
46 000 hyllymetriä painettuja kokoelmia
Hen­ki­lö­kun­ta
150 henkilötyövuotta 
Avainlukuja Vuosikertomuksessa 2018
Vuo­si­ker­to­muk­set
Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus julkaistaan verkkojulkaisuna alkuvuodesta.
Vuosikertomus 2020
Vuoskertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015
Vuosikertomus 2014
Kirjaston vanhempia vuosikertomuksia voi hakea Heldasta
Päivitetty: 1.6.2021
Ylös
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin 02941 23920
 
 
Pa­lau­te­lo­ma­ke
Anna palautetta kirjastoon
Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021