www2.helsinki.fi
KÄYTÄMME VERKKOSIVUILLAMME EVÄSTEITÄ
Asetuksistasi riippuen keräämme teknisesti välttämättömien evästeiden lisäksi tilastotietoa, tietoa käyttökokemuksen kehittämistä varten ja kohdennettua markkinointia varten. Lisätietoja tietojesi käytöstä verkkosivuillamme löydät tietosuojaselosteestamme.
Salli kaikki
Salli valinta
Vain välttämättömät evästeet
Teknisesti välttämättömät
Toiminnalliset
Tilastolliset
Markkinointi
Lue lisätietoja
Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa
Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta
HEL­SIN­GIN YLIOPISTO
LAH­JOI­TA MAA­IL­MAN PAR­HAAK­SI
Eläinlääketieteellinen huippututkimus auttaa eläinten lisäksi ihmisiä. Lahjoita nyt ja olet mukana parantamassa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hoitoa.
TUE TUTKIMUSTA
LAH­JOI­TA
Lahjoittamalla tieteelle autat Helsingin yliopistoa rakentamaan tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella. Lahjoituksen voi tehdä jollekin kampanjan kärkiteemoista tai valitsemallesi tutkimusalalle opintojen ja tutkimuksen tueksi. Tule mukaan tekemään tekoja maailman parhaaksi!
Tee lahjoitus
KER­TA- TAI KUU­KAUSI­LAH­JOI­TUS, MERK­KI­PÄI­VÄ­KE­RÄYS TAI TES­TA­MENT­TI - MON­TA TA­PAA LAH­JOIT­TAA
Yliopisto sijoittaa lahjoitusvarojen kokonaisuutta tuottavasti ja turvallisesti, ja takaa lahjoitusvarojen kyvyn tukea tiedettä ja opiskelua kymmenien vuosien ajan. Jokainen lahjoitus on tärkeä tuki tutkijoille ja opiskelijoille.
LAH­JOI­TUS­KOH­TEET JA -RA­HAS­TOT
Tieteenalarahastojen kautta voit tukea kaikkien tieteenalojen tutkimusta, opiskelua ja opetusta.
LAH­JOIT­TA­MI­SEN KÄY­TÄN­NÖT: TI­LI­NU­ME­RO, LAH­JA­KIR­JAT, VAS­TIN­RA­HA, VE­RO­VÄ­HEN­NY­SOI­KEUS & RA­HAN­KE­RÄYS­LU­PA
Voit tehdä lahjoituksen verkkolahjoituksena tai tilisiirtona yliopiston lahjoitusrahastojen tilille. Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista.
LAH­JOIT­TA­JIEN YH­TEI­SÖ
Helsingin yliopisto on kiitollinen teille jo lähes kolmelle tuhannelle yksityishenkilölle, yhteisöille ja yritykselle, jotka olette lahjoituksilla ja testamenteilla tukeneet yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Lahjoitusvaroilla tuetaan korkeatasoista tutkimusta uraauurtavilta aloilta, lahjakkaita tutkijoita ja opiskelijoita sekä vaikutetaan opetuksen laatuun. Lahjoittajien tuella Helsingin yliopistosta on tullut se korkeatasoinen monitieteinen tutkimusyliopisto, joka se tänään ja tulevaisuudessa on. Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston lahjoittajiin ja Kirahviklubiin!
LAH­JOIT­TA­JAT
Lahjoittajien tuella Helsingin yliopistosta on tullut se korkeatasoinen monitieteinen tutkimusyliopisto, joka se tänään ja tulevaisuudessa on.
KI­RAH­VIKLU­BI
Kirahviklubi on rehtorin ja kanslerin isännöimä lahjoittajayhteisö, jossa lahjoittajat, tutkijat ja opiskelijat kohtaavat. Klubin jäseneksi kutsutaan kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet.
OTA YH­TEYT­TÄ
Kehitämme yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Ota yhteyttä - yhdessä löydämme sopivan tavan viedä ajatuksia eteenpäin.
LAH­JOI­TUK­SET VAI­KUT­TA­VAT
Kiitos, tutkimuksen ja opiskelun tukijat! Tutustu lahjoittajiemme ja kirahviklubilaisten tarinoihin ja lue lahjoitusvarojen vaikuttavuudesta. Lahjoittamisen lisäksi tulevaisuuden Suomea ja maailmaa voi rakentaa monella tavalla. Jaa tietoa, osallistu tapahtumiin, haasta ystäväsi mukaan ja näytä, että olet mukana!
HEL­SIN­GIN YLI­OPIS­TON RA­HAS­TOT JA LAH­JOIT­TA­JAT -VUO­SI­KIR­JA
Tutustu lahjoituksiin, stipendiaatteihin ja lahjoittajien tarinoihin, jotka kootaan vuosittain Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjaan.
LAH­JOI­TUS­PRO­FES­SUU­RI VOI AVA­TA UU­DEN TUT­KI­MUSA­LAN
Helsingin yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin perustuvissa tehtävissä yli 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Tutustu heidän mielenkiintoiseen, vaikuttavaan ja tärkeään työhönsä!
AJAT­TE­LEN, SIIS LAH­JOI­TAN
Mitä tutkimuksesta, tieteestä ja opiskelusta ajattelevat yliopiston alumnit ja ystävät? Lue kaikki tarinat.
AJAN­KOH­TAIS­TA KAM­PAN­JAS­TA
3.6.2021
ELÄMÄNTIETEET
Yli 1,3 mil­joo­naa eu­roa lah­joi­tuk­sia ko­ro­na­tut­ki­muk­seen – kii­tos lah­joit­ta­jat!
Poikkeuksellisen suuri määrä lahjoittajia on tukenut Helsingin yliopiston monialaista koronavirustutkimusta lahjoittamalla. Yhteensä yli 1,3...
26.5.2021
ELÄMÄNTIETEET
Aina ajan­koh­tai­set zoo­noo­sit – Eläin­ten tau­tien tut­ki­muk­ses­ta on hyö­tyä myös ih­mi­sen ter­vey­del­le
Eläinlääketieteellisessä opiskeleva Kanerva Kivistö tutkii lisensiaatintyössään ihmiselle vaarallisen verenvuototaudin esiintymistä punkeissa...
17.5.2021
DATATIEDE
Lah­joi­tus tu­le­vai­suu­den toi­voil­ta - Mar­tin­laak­son lu­kio­lai­set tu­ki­vat te­ko­ä­ly­tut­ki­mus­ta lah­joit­ta­mal­la
Helsingin yliopisto sai varoja poikkeuksellisesta suunnasta, kun Martinlaakson lukiolaiset tekivät lahjoituksen Helsingin yliopiston...
18.3.2021
ELÄMÄNTIETEET
Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen kou­lu­tusa­la sai lah­joi­tuk­sen As­sar ja Es­ter Lah­to­sen sää­tiöl­tä
Assar ja Ester Lahtosen säätiö jakoi kolmen vuosikymmenen aikana apurahoja eläinlääketieteen opiskelijoille ja tarjosi virkistysmahdollisuuksia...
26.2.2021
TERVEYS
Sa­ka­ri Al­ho­pu­ron sää­tiöl­tä mil­joo­na­lah­joi­tus ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vään pe­rus­tut­ki­muk­seen Hel­sin­gin yliopistossa
Säätiö on päättänyt lahjoittaa miljoona euroa virologian professori Kalle Sakselan tutkimusryhmälle. Rahoituksella ryhmä voi nopeuttaa SARS-CoV-...
15.2.2021
KOULUTUS, KASVATUS JA OPPIMINEN
Ope­tusa­lan am­mat­ti­jär­jes­tö OAJ:ltä 10 000 eu­ron lah­joi­tus ko­ro­nan vai­ku­tuk­sia kou­lun­käyn­tiin sel­vit­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le
Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto käynnistivät toukokuussa tutkimuksen, jossa selvitetään koronan aiheuttamien poikkeusolojen...
21.1.2021
TERVEYS
Lah­joi­tus las­ten­tau­tien tut­ki­muk­sel­le var­mis­taa alan huip­pu­tut­ki­muk­sen jat­kon
Lastentautien tutkimussäätiö on lahjoittanut lääketieteellisille yliopistoille yhteensä 1 350 000 euroa yliopistotutkijoiden tai...
16.12.2020
ELÄMÄNTIETEET
Rin­nak­kais­lää­ke­teol­li­suus ry:ltä far­m­asian kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ra­has­toon 20 000 eu­ron lah­joi­tus
Lahjoituksen avulla ollaan askelta lähempänä maailman ensimmäisen farmasian kestävän kehityksen professuurin saamista Helsingin yliopistoon.
17.11.2020
ELÄMÄNTIETEET
Koi­ra­ni jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan har­vi­nai­sen sai­rau­den vuok­si, sik­si lah­joi­tan Hel­sin­gin yli­opis­ton te­ke­mään koi­rien ter­veys­tut­ki­muk­seen
Lahjoitukset tukevat koirien perinnöllisten sairauksien tutkimusta merkittävällä tavalla. Anna Spikberg halusi tukea tutkimusta lahjoittamalla,...
Näytä lisää
GLO­BAA­LIT HAAS­TEET RAT­KAIS­TAAN YH­DES­SÄ
Uuden tiedon etsiminen ja rajoja rikkova tutkimus synnyttävät ratkaisuja, jotka vaikuttavat planeettamme ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Maailman parhaaksi -kampanjan tavoite on vahvistaa uraauurtavaa tutkimusta, innostavaa opiskelua ja yhteistyötä erityisesti seuraaviin teemoihin liittyen: ilmasto ja ilmanlaatu, syövän mekanismit, tulevaisuuden oppiminen ja tekoälyn mahdollisuudet.
AJAT­TE­LUN VOI­MAL­LA AS­TET­TA PA­REM­PI IL­MAS­TO
Ilmastotutkimus on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Maapallon tulevaisuus voidaan turvata vain pysäyttämällä ilmastonmuutos. Tähän tarvitsemme tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä siitä, mitä maan pinnalla, ilmakehässä ja ekosysteemissä tapahtuu.
AJAT­TE­LUN VOI­MAL­LA TEKO­ÄLY VII­SAS­TUU
Digitalisaatio muuttaa maailmaa tavoilla, joita emme vielä tiedä. Tarvitsemme digitaalisen maailman arkkitehteja, joilla on kyky tulkita tietoa ja ratkaista tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä.
AJAT­TE­LUN VOI­MAL­LA UUSIA RAT­KAI­SU­JA SYÖ­VÄN HOI­TOON
Elämän käsikirjoitus piilee soluissa. Kun ymmärrämme, miten ne toimivat, voimme tarjota täsmällistä ja tehokasta hoitoa.
AJAT­TE­LUN VOI­MAL­LA OP­PI­MI­SEN TU­LE­VAI­SUU­TEEN
Kouluttamalla oppimisen ja opettamisen asiantuntijoita edistämme tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja yhteiskuntien kehittymistä globaalisti.
Ylös
HELSINGIN YLIOPISTO
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde: 02941 911 (pvm/mpm)
Henkilöhaku ja yhteystiedot
Rakennusten aukioloajat
Medialle
Ura Helsingin yliopistossa
Kirjasto
Flamma-intranet
Opiskelu-palvelu nykyisille opiskelijoille
Verkkokauppa
Tietoa sivustosta
Tietosuoja
Saavutettavuusseloste
Sosiaalisen median suositus
Anna palautetta
© Helsingin yliopisto 2021