Yemen ê séng
Wikipedia ê bûn-chiuⁿ bô 1 phiⁿ ū chit ê tê-bo̍k.
Chhi̍h siu-kái to̍h ē-tàng khai-sí pian-siá chit phiⁿ bûn-chiuⁿ.
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng
kàm-sīSiu-kái