Hí-khó chhò-gō͘
Lí bô ún-chún chò 建立此頁面, in-ūi ē-kha iân-kò͘:
您的請求使用了一個或多個代理伺服器,己被 全域封鎖
Tks4Fish​(meta.wikimedia.org)封鎖。 原因為:Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected.
您目前的 IP 位址為 18.212.120.195。 不論您做任何的請求,請檢閱上述訊息。
如果您認為您可能被誤判封鎖,您可於​禁止使用開放代理​查看進一步資訊與指示。 或者,請於 Meta-Wiki 請求審查​討論封鎖原因。
Wikipedia
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
Thâu-ia̍hSûi-ki Hù-kīn Teng-ji̍p Siat-tēng Kià-hùKoan-hē WikipediaBô-hū-chek seng-bêng