Jîn-kháu
Jîn-kháu (人口) sī 1-ê khu-he̍k lāi-té lâng ê chóng-sò͘. Chhin-chhiūⁿ: kok-ka jîn-kháu tio̍h-sī 1-ê kok-ka lâng ê chóng-sò͘; siâⁿ-chhī jîn-kháu tio̍h-sī 1-ê siâⁿ-chhī lâng ê chóng-sò͘.
Siang-koan bûn-chiuⁿ
Gōa-pō͘ liân-kiat
Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Demography
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia.
最後編輯於 2019-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì) 16:01
Wikipedia
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng
Gí-giânkàm-sīSiu-kái