Wikipedia
Wikipedia (Ing-bûn tho̍k-im: Ûi-ki̍h-phí-tī-ià/Ûi-ki-phí-tī-à​, Hàn-jī: 維基百科, tha̍k Ûi-ki Pah-kho/Pek-kho) sī 1-ê chū-iû lōe-iông ê bāng-lō·​pek-kho-choân-su​. I ê bo̍k-tek sī beh kiàn-li̍p 1 thò "chū-iû", bián-chîⁿ, to-gí ê pek-kho-choân-su. Wikipedia sī bāng-lō· téng siāng chē lâng sú-iōng ê 1-ê chham-khó sèng-chit ê bāng-chām; i ê chu-goân pêng-kin 1 ji̍t hông lia̍h 5-chheng-bān pái [1]. Tû-liáu thoân-thóng ê pek-kho-choân-su sû-tiâu í-gōa, iū-koh ū pau-koah tio̍h chú-iàu ê sin-bûn sū-kiāⁿ, lông-bîn-le̍k téng-téng ê lōe-iông.
Wikipedia

Wikipedia ê phiau-á-thâu.

Screenshot of Wikipedia's portal showing the different languages sorted by article count
URL
wikipedia.org
Siong-gia̍p?
Lūi-hêngSòaⁿ-téng pek-kho-choân-su
Chù-chhehSoán-te̍k-sèng[1]
Ióng-iú-chiáWikimedia Foundation
Khai-ki-chiá
Khí-chō2001 nî 1 gue̍h 15 li̍t,​ (20 nî chêng)
Hiān-chōngŪn-chok-tiong
Jimmy Wales.
Wikimedia Ki-kim-hōe chit-ê bô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿ ê tan-ūi tī āu-piah chi-oān it-poaⁿ-sèng ê koán-lí kap chhau-chok. Lōe-iông hong-bīn oân-choân khai-hòng hō· chèng-lâng ha̍p-chok hoat-tián. Lōe-iông tōa-pō·-hūn sī sè-kài chē-chē kok ê jîn-sū tàu-tīn chhiâu--chhut-lâi ê kiat-kó. Chham-ka ê lâng chū-goān bô tēng-sî khai ka-kī ê sî-kan siá-chok, chè-tô·, siu-kái, chéng-lí, thó-lūn, soan-thoân chit-ê sū-kang.
Wikipedia chū 2001 nî 1 go̍eh 15 khai-sí ūn-chok. Tú khai-sí tan-sûn sī 1-ê Eng-gí ê sū-kang. Aū--lâi ta̍uh-ta̍uh-á cheng-ka kî-thaⁿ ê gí-giân. Bo̍k-chêng ū pah-gōa-chióng gí-giân pán-pún.
Wikipedia koàn-sì iōng bûn-chiuⁿ ê sò·-liōng (bô-lūn tn̂g-té hó-bái) chò sêng-tióng ê chí-sò·. Tùi chit-ê kak-tō· lâi khoàⁿ, ē-sái kóng sêng-tióng chiâⁿ kín. Kàu 2004 nî 2 goe̍h 25 ûi-chí ū 50-bān phiⁿ. Kàu kah hit nî 7 go̍eh ū chhiau kòe 31 bān phiⁿ ê Eng-bûn bûn-chiuⁿ, lēng-gōa ū 53 bān phiⁿ siá kî-thaⁿ gí-giân. 9 goe̍h 20 hit ji̍t chhèng kàu 100-bān phiⁿ.
Wiki ki-su̍t kap bûn-hòa sī tàu-tīn pian-chi̍p ê tiōng-iàu ki-chhó·. Wikimedia Ki-kim-hōe chio thêng-sek siat-kè-su gī-bū khai-hoat MediaWiki chit thò wiki nńg-thé.
Chí-mōe sū-kang
The Wikipedia is governed by the impartiality.
Chù-kái
Registration is required for certain tasks, such as editing protected pages, creating pages on the English Wikipedia, and uploading files.
Siong-koan ê bûn-chiuⁿ
Goā-pō· liân-kiat
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia.
最後編輯於 2021-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì) 14:53
Wikipedia
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng
Gí-giânkàm-sīSiu-kái