Wikipedia:Phí
Phí (1000 jī-goân bô-kàu) chí 1 phiⁿ siuⁿ-kòe-thâu té ê bûn-chiuⁿ, thong-siông 1 ê toāⁿ-lo̍h niâ, ū-sî khah bô. Tōa-pō·-hūn ê phí bô-hoat-tō· chhiong-hun kau-tāi tê-bo̍k ê iàu-tiám.
Kí 1 ê lē: "Niú-thòng lâng chin khiáu; i hoat-hiān tē-sim-ín-le̍k." Chit khoán bûn-chiuⁿ ū-sî ē hō· lâng kiám-kí, kā lia̍t ji̍p "khó-lū thâi tiāu" ê o·-miâ-toaⁿ. Chóng--sī, chhin-chhiūⁿ gín-á-phí ū 1 ji̍t ē tōa-hàn chiâⁿ-lâng, lán nā khó·-sim kā ióng-chhī, hō· i tit-tio̍h su-iàu ê ióng-hun, chiong-kui-bóe 1 chōa phí oân-nā ē-tit chiâⁿ-chò ū tì-sek ê bûn-chiuⁿ.
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia.
最後編輯於 2016-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ) 08:24
Wikipedia
Nā bô lēng-gōa kóng, chiàu CC BY-SA 3.0 thang īng.
Ín-su chèng-chhek
欲用的條款
Tiān-náu
 Thâu-ia̍h Sûi-ki  Hù-kīn  Teng-ji̍p  Siat-tēng  Kià-hù  Koan-hē Wikipedia  Bô-hū-chek seng-bêng
Gí-giânkàm-sīSiu-kái