Khoàⁿ "Bura Koān"--ê goân-sí lōe-iông
Bura Koān
Lí bô ún-chún chò Siu-kái chit ia̍h, in-ūi ē-kha iân-kò͘:
您的請求使用了一個或多個代理伺服器,己被 全域封鎖​
Jon Kolbert​(meta.wikimedia.org)封鎖。 原因為:​Open proxy: Amazon
您目前的 IP 位址為 3.89.204.127。 不論您做任何的請求,請檢閱上述訊息。
如果您認為您可能被誤判封鎖,您可於​禁止使用開放代理​查看進一步資訊與指示。 或者,請於 Meta-Wiki 請求審查​討論封鎖原因。
Lí thang koan-khoàⁿ kiam khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sí-bé.

Tò-tńg khì Bura Koān
Chhiau-chhoē
Ín-su chèng-chhek
Koan-hē Wikipedia
Bô-hū-chek seng-bêng
Hêng-tōng bô͘-sek
Khai-hoat-chiá
Thóng-kè
Cookie seng-bêng

Thó-lūnKòng-hiànKhui sin kháu-chōTeng-ji̍p
Bûn-chiuⁿThó-lūn
Tha̍kSiu-káikái goân-sí-békhoàⁿ le̍k-sú
Khì thâu-ia̍hThâu-ia̍hBûn-chiuⁿ bo̍k-chhùSûi-chāi kéng ia̍hSin-bûn sū-kiāⁿKià-hùSoat-bêng-suSiā-lí mn̂g-chhùi-kháuThó-lūnChòe-kīn ê kái-piànTó-ūi liân kàu chiaSiong-koan ê kái-piànKā tóng-àn chiūⁿ-bāngTe̍k-sû-ia̍hIa̍h ê chu-sìnWikidata hāng-bo̍k